.: Journal Menu
     Journal Home
     Editorial Board
     Current Issue
     Past Issues
     Forthcoming Issue
     Guidelines For Authors
     Journal Policies
     Publishing Charge
     Contact Us
  
  .: Related Links
     Universiti Sains Malaysia
     Universiti Sains Malaysia    Press
     ScholarOne™ Manuscripts
     Sistem Maklumat Jurnal
 

View content online
[Vol. 28, 2013]

 

 

 

Published by
Penerbit Universiti Sains Malaysia

:: Past Issue

Volume 23, 2008

Title: Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia: Kesamaan dan Perbezaan Tindakan
Author: Sufean Hussin, Hashim Yaacob dan Aziah Ismail
  Full Text  

Title: Kemahiran Belajar dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik: Kajian di Daerah Kerian, Perak
Author: Mohd Najib Abdul Aziz dan Nor Shafrin Ahmad
  Full Text  

Title: Kualiti Guru Permulaan Keluaran Sebuah Institut Perguruan: Satu Tinjauan dari Perspektif Pentadbir Sekolah
Author: Chee Kim Mang
  Full Text  

Title: Kesan Penggunaan Peta Konsep bersama Koswer Pengajaran Sains Tingkatan 1 (Kementerian Pendidikan Malaysia) dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesedaran Alam Sekitar
Author: Renuka Kaliaperumal dan Sharifah Norhaidah Syed Idros
  Full Text  

Title: Validity Issues in Accommodating Reading Tests
Author: Stephen G. Sireci
  Full Text  

Title: Perbezaan Personaliti Ekstrovert dan Introvert dalam kalangan Pelajar Pintar Cerdas Akademik (PCA) berdasarkan Gender
Author: Mohd Zuri Ghani, Rahimi Che Aman, Nik Rosila Nik Yaacob dan Aznan Che Ahmad
  Full Text  

Title: Kesan Faktor Jantina, Etnik dan Gaya Kognitif ke atas Pencapaian Pengajian Am
Author: Poh Bee Theen dan Melissa Ng Lee Yen Abdullah
  Full Text  

Title: Mathematics and Science in English: Teachers Experience inside the Classroom
Author: Ong Saw Lan and May Tan
  Full Text  

Title: Pembinaan dan Pengesahan Ujian Membaca Perkataan dan Ujian Mengeja untuk Tujuan Mengenal Pasti Disleksia: Satu Kajian Rintis
Author: Lee Lay Wah, Manisah Mohd Ali dan Noraini Salleh
  Full Text