.: Journal Menu
     Journal Home
     Editorial Board
     Current Issue
     Past Issues
     Forthcoming Issue
     Guidelines For Authors
     Journal Policies
     Publishing Charge
     Contact Us
  
  .: Related Links
     Universiti Sains Malaysia
     Universiti Sains Malaysia    Press
     ScholarOne™ Manuscripts
     Sistem Maklumat Jurnal
 

View content online
[Vol. 28, 2013]

 

 

 

Published by
Penerbit Universiti Sains Malaysia

:: Past Issue

Volume 25, 2010

Title: Analisis Terhadap Kemunculan Elemen Taklid dalam Pembentukan Skema Taakulan Akhlak
Author: Aswati Hamzah

  Full Text  

Title: Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai dalam Pelaksanaan Kurikulum
Author: Ikhsan Othman and Rohizani Yaakub
  Full Text  

Title: Hubungan di antara Orientasi Pembelajaran Matematik (OPM) dengan Pencapaian Matematik
Author: Arsaythamby Veloo
  Full Text  

Title: Hubungan Kualiti Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah dengan Efikasi Guru
Author: Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman
  Full Text  

Title: Teacher Communication in Bruneian Secondary Science Classes: Wait-Time
Author: Harkirat S. Dhindsa
  Full Text  

Title: The Development of Moral Education in Malaysia
Author: Vishalache Balakrishnan
  Full Text  

Title: Stres dalam kalangan Guru Sekolah Menengah di Empat Buah Negeri di Malaysia
Author: Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli dan Mazeni Ismail
  Full Text  

Title: Psychological Profile Inventory for Adolescents in Malaysia
Author: See Ching Mey

  Full Text  

Title: Perbezaan Personaliti Kestabilan Emosi dalam kalangan Pelajar Pintar Cerdas Akademik (PCA) berdasarkan Jantina dan Jenis Sekolah
Author: Mohd Zuri Ghani, Nik Rusila Nik Yaacob, Aznan Che Ahmad, Rahimi Che Aman dan Zainuddin Mat Isa
  Full Text  

Title: Penilaian Guru Sekolah Rendah Terhadap Peranan Guru Besar Sekolah sebagai Pemimpin Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Author: Lokman Mohd Tahir, Mohd Anuar Abd Rahman, M. Al-Muzammil Yassin dan Phoon Ai Ling
  Full Text  

Title: Peer Group Pressure as a Determinant of Adolescent Social Adjustment in Nigerian Schools
Author: Adesoji A. Oni
  Full Text