.: Journal Menu
     Journal Home
     Editorial Board
     Current Issue
     Past Issues
     Forthcoming Issue
     Guidelines For Authors
     Journal Policies
     Publishing Charge
     Contact Us
  
  .: Related Links
     Universiti Sains Malaysia
     Universiti Sains Malaysia    Press
     ScholarOne™ Manuscripts
     Sistem Maklumat Jurnal
 

[Vol. 28, 2013]

 

 

 

Published by
Penerbit Universiti Sains Malaysia

:: Past Issue

Volume 28, 2013

Download EPUB version

Title: Bilik Darjah Pendidikan Khas Pada Masa Kini dan Kekangannya Terhadap Proses Pengajaran
(Current Special Education Classroom and its Limitations Towards Teaching Process)
Author: Mohd Hanafi Mohd Yasin, Hasnah Toran, Mohd Mokhtar Tahar, Safani Bari, Siti Nur Nadirah Ibrahim and Rozniza Zaharudin
  Full Text  

Title: Kesan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Alam Sekitar Melalui Aktiviti Melukis Mural untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kesedaran Pelajar Sekolah Menengah Terhadap Alam Sekitar
(The Effect of Teaching and Learning of Environmental Education Through Mural Painting Activity in Enhancing the Knowledge and Awareness of Secondary School Students Towards the Environment)
Author: Rohana Othman, Rosta Harun, Azizi Muda and Ismi Arif Ismail
  Full Text  

Title: Enhancing Primary Pupils' Geometric Thinking Through Phase-Based Instruction Using the Geometer's Sketchpad
Author: Chew Cheng Meng and Lim Chap Sam
  Full Text  

Title: Keberkesanan Modul Multimedia Kimia Organik: Mekanisme Tindak Balas SN1 dan SN2
(The Effectiveness of Multimedia Organic Chemistry Module: SN1 and SN2 Reaction Mechanism)
Author: Saripah Salbiah Syed Abdul Azziz, Asmahani Ahmad Suhairun, Salihan Siais, Othman Talib, Nor Zuhaidah Mohamed Zain, Tengku Putri Norisah Tengku Shariman, Nor'ain Mohd. Tajudin, Nurul Aini Bakar and Kamaruzaman Jusoff
  Full Text  

Title: Penilaian Program Latihan Khidmat Negara dari Perspektif Pelatih: Satu Kajian Kes
(Evaluation of the National Service Training Program from the Perspective of a Trainee: A Case Study)
Author: Vishalache Balakrishnan
  Full Text  

Title: Kesan Penyeliaan Klinikal Terhadap Prestasi Pengajaran Guru Sekolah Menengah
(The Effects of Clinical Supervision on the Teaching Performance of Secondary School Teachers)
Author: Arsaythamby Veloo and Mary Macdalena A Komuji
  Full Text  

Title: Kajian Tentang Kepuasan Bekerja dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan Khas
(A Study on Job Satisfaction Among Special Education Teachers)
Author: Junaidah Mohamad and Nik Rosila Nik Yaacob
  Full Text  

Title: Pre-Service Teachers' Understanding and Awareness of Sustainable Development Concepts and Traditional Environmental Concepts
Author: Mageswary Karpudewan, Zurida Ismail and Norita Mohamed
  Full Text  

Title: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efikasi-Kendiri Guru Sekolah Menengah di Malaysia dalam Pelaksanaan Pendidikan Alam Sekitar
(Factors Influencing Self-Efficacy of Malaysian Secondary School Teachers in Implementing Environmental Education)
Author: Masitah Mohammad Yusof, Azizi Muda, Ahmad Makmom Abdullah, Bahaman Abu Samah, Ramli Basri and Noriati A. Rashid
  Full Text  

Title: Modul Penilaian Komprehensif Bagi Pertolongan Cemas dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
(Comprehensive Assessment Module for First Aids in Physical Education and Health)
Author: Norkhalid Salimin, Julismah Jani, Azali Rahmat, Nur Haziyanti Mohamad Khalid and Omar Md Salleh
  Full Text